Vacature: Begeleider HBO

Heb jij HBO gestudeerd en ben je op zoek naar een functie waarbij zelfstandigheid een belangrijke eigenschap is? Als begeleider bij Freeway Zorg ben je  verantwoordelijk voor de begeleiding
en behandeling van onze cliënten.

Doel van de functie

Het begeleiden en behandelen van cliënten die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Persoonlijke aandacht, liefde en op de persoon toegesneden hulpmiddelen aanreiken, opdat de cliënt gedragsverandering en perspectief krijgt op leven en opleiding cq. werk. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen
aan de maatschappij.

Organisatorische positie

De Begeleider ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende (directie) van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Begeleider geeft eventueel functioneel leiding aan Begeleiders op MBO-niveau.

Taken

Individuele hulpvraag of behoefte inventariseren:

 • Verzamelt informatie over de cliënt en de leefomgeving, brengt daarmee de situatie
  in beeld, de hulpvraag en/of behoefte en mogelijkheden van de cliënt
 • Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden
 • Legt zo nodig huisbezoeken af
 • Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening
 • Verwijst cliënten zo nodig extern door

Resultaat: Hulpvraag en/of behoefte geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse en behandelplan kan worden gemaakt.

Behandelplan opstellen

 • Stelt een diagnose, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een
  behandelaanbod worden nagegaan, rekening houdend met de mogelijkheden en het
  niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe
  disciplines
 • Stelt een behandelplan op, eventueel in overleg met interne en/of externe
  disciplines, waarin aangegeven is wat het doel is, hoe dit bereikt kan worden, wie
  de hulpverlening coördineert, wat de evaluatiemomenten zijn en wie eindverantwoordelijk is
 • Verwijst cliënten door, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline
  vallende specialistische hulp nodig is
 • Indiceert andere voorzieningen en instellingen.

Resultaat: Behandelplan opgesteld, zodanig dat de hulp- en dienstverlening, ook door een
functionaris die het plan niet heeft opgesteld, efficiënt en adequaat kunnen worden
verleend.

Behandelplan uitvoeren

 • Begeleidt en behandelt cliënten adequaat en efficiënt zowel kort- als langdurend,
  waarbij de Begeleider erop gericht is functies van de cliënten in stand te houden, te
  veranderen, te verbeteren of te herstellen, of invloed uit te
  oefenen op persoonlijk en sociaal functioneren
 • Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen
 • Ondersteunt betrokkenen uit de leefomgeving van de cliënt, bijvoorbeeld leden van
  het gezin, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het
  hulpverleningsproces
 • Adviseert cliënten, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties
 • Biedt opvang in acute crisissituaties
 • Bemiddelt bij conflicten en belangentegenstellingen
 • Organiseert individuele en groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en
  hulpverleningsklimaat en de veiligheid en het welbevinden van de cliënt
 • Gaat contacten aan en onderhoudt deze met andere hulpverleners, instanties en
  organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn
  omgeving
 • Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden
 • Evalueert het behandelplan en stelt dit zo nodig bij

Resultaat: Behandelplan uitgevoerd, zodanig dat het doel op een inzichtelijke en
methodische manier (bijna) is behaald.

Dienstverlening optimaliseren

 • Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega’s, vrijwilligers en stagiaires
 • Organiseert speciale projecten, zet deze op en voert ze uit
 • Draagt bij aan het ontwikkelen van het instellingsbeleid
 • Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij
 • Gaat contact aan en onderhoudt dit met andere hulpverleners, instanties en organisaties,
  zowel op lokaal als regionaal niveau om andere instanties in te lichten over gesignaleerde
  knelpunten en (mogelijke) gevolgen
 • Licht instanties en hulpverleners in en licht ze voor over de positie van specifieke
  groepen en verzorgt daartoe trainingen
 • Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen
 • Neemt structureel deel aan (multidisciplinair) overleg op organisatorisch, lokaal en/of
  regionaal niveau.

Resultaat: Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Specifieke functiekenmerken

  • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt
   en de leefomgeving van de cliënt evenals voor het geven van begeleiding aan
   collega-medewerkers en voor het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale
   agressie van cliënt en het controlerend en corrigerend optreden hierbij
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
   behandelplannen en voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening
  • Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een
   behandelplan en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie
  • Probleemoplossend vermogen
  • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.

  Profiel van de functie

  Kennis

     • HBO werk- en denkniveau
     • Kennis van sociaal-wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en
      systeemtheorieën
     • Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en
      ondersteuning
     • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
     • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënt
     • Kennis van en inzicht in relevante methodieken.

   Waardering

   Begeleider HBO aanvang schaal 6. Bij goed functioneren en vaste aanstelling naar schaal 7. De directie kan hierin anders beslissen.

   Kom jij ons team versterken?

   Voldoe jij aan het bovenstaande en wil je graag eens bij ons langs komen? Vul onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op!

   Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.