Missie

Freeway Zorg is een kleine leef- en werkgemeenschap voor en door mensen. Samen zijn we beter in staat problemen op te lossen, kansen te benutten en zorg en ondersteuning op maat te leveren. Mensen zijn verschillend, sommige verschillen zijn zichtbaar andere niet. Wij willen ongeacht de verschillen dat iedereen er mag zijn en zich bij ons thuis voelt. Vooroordelen, discriminatie en racisme kent bij ons geen plek!

Vanuit deze gedachte worden de cliënten met een licht verstandelijke beperking in hun veilige omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te waarborgen.

Eigen regie en verantwoordelijkheid nemen van de cliënten staat bovenaan

Bij de opvang, ondersteuning en coaching van de cliënten wordt gewerkt vanuit de visie dat iedere cliënt recht heeft op toekomstperspectief.

De kleinschaligheid van de woningen en de 24 uur beschermd wonen maakt dat begeleiding flexibel en innovatief kan inspelen op de individuele situatie van de cliënten. Daarmee onderscheidt Freeway Zorg zich van andere instellingen.

Freeway Zorg streeft ernaar om hoogwaardige Zorg IN Natura (ZIN) woonvormen aan te bieden. Dit doen we door middel van persoonlijke begeleiding, coaching, ondersteuning en gesprekken door onze Orthopedagoog voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en diens persoonlijk begeleider.

Binnen Freeway Zorg is er doorgroeimogelijkheid op het gebied van wonen. Iedere nieuwe cliënt start op de reguliere woongroep waar hij of zij het beste past. En kan naar gelang van diens mogelijkheden en wensen doorstromen naar het voortraject ambulant wonen. Met als einddoel dat cliënt uitstroomt naar (een meer) zelfstandig woonvorm. Indien cliënt desgewenst nog ambulante begeleiding nodig heeft, zal hier invulling aangeven worden door een externe partij middels een warme overdracht.

Visie

Om de missie in praktijk te brengen heeft Freeway Zorg haar visie in de volgende 7 strategische doelstellingen geplaatst:
  1. Freeway Zorg wil een multifunctioneel  Zorg In Natura (ZIN) instelling zijn waarin diverse vormen van specialisatie en differentiatie worden toegepast. Naast de reguliere intramurale en extramurale ondersteuning zijn er specialisaties op het gebied van verslavingszorg, autisme en crisisinterventie en differentiaties in de vorm van dagbesteding en tussen voorzieningen. (voortraject ambulant wonen)
  2. Freeway Zorg wil een kwalitatief hoogwaardige persoonlijke begeleiding aan LVG, VG en GGZ  cliënten bieden vanuit een breed cognitief gedragstherapeutisch en het orthopedagogische kader. De begeleiding wordt aangeboden in de vorm van doelen en zorgprogramma’s die speciaal op verschillende cliënt populaties zijn toegesneden. Het aanbod komt op een vraag gestuurde manier tot stand. Gedurende de coaching, ondersteuning en persoonlijke begeleiding wordt gestreefd naar maximale overeenstemming met de cliënt, zodat gezamenlijk aan doelen gewerkt kan worden.
  3. Freeway Zorg wil persoonlijke begeleiding bieden binnen een open setting/systeem dat zich uitstrekt over een intra-, en extramuraal traject. De woonomgeving is zodanig ingericht dat cliënten leren omgaan met hun kernproblematiek en risicofactoren, terwijl de omgeving voor cliënten, medewerkers en derden veilig blijft.
  4. Freeway Zorg wil zich vanuit de aard van haar kerntaken (persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning) verbinden met haar ketenpartners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke veiligheid en het overige sociale domein. Een goede samenwerking met onze partners én een optimale aansluiting van begeleidingsprogramma’s zullen uiteindelijk een positief effect hebben op de doorstroomsnelheid en mogelijkheden van de cliënten.
  5. Freeway Zorg wil een lerende organisatie zijn die nauw samenwerkt met andere expertisecentra binnen Nederland.
  6. Freeway Zorg wil een aantrekkelijke werkgever zijn en investeert in de zorg voor haar medewerkers. Zo mogelijk worden medewerkers betrokken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het (zorg en ondersteuning) beleid.
  7. Freeway Zorg wil een op resultaat gerichte Zorg In Natura (ZIN)  instelling zijn waarbij, met behulp van ISO/HKZ kwaliteitssystemen, op alle niveaus stelselmatig en cyclisch wordt gemeten in hoeverre de geleverde inspanningen leiden tot het gewenste effect.