Missie

Een voorspelbare en kleinschalige omgeving waarin eigen regie en (eigen) ontwikkeling centraal staat voor client en medewerker.

Visie

Freeway Zorg staat voor ontwikkeling van cliënten, in groei of stabiliteit. Dit bereiken we vanuit hoogwaardige persoonlijke begeleiding en coaching in een veilige en voorspelbare omgeving. Vanuit onze eigen deskundigheid en de samenwerking met specialistische samenwerkingspartners.

Als werkgever achten we deskundigheidsontwikkeling van belang. We leren met en van elkaar binnen een transparante en prettige werkomgeving.

Kernwaarde

De kernwaardes van Freeway Zorg is op te delen in 7 pijlers. Bekijk welke kernwaardes wij waarborgen.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid, houdt in dat we een mensgerichte zorgbenadering aan cliënten bieden vanuit een vast team van betrokken medewerkers.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van personeel door jaarlijkse inzet op scholing en coaching voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. En het jaarlijks opleiden van stagiaires richting zorgprofessionals.

Samenwerken

Samenwerken doen we met cliënt en diens netwerk ten behoeve van client zijn/haar mogelijkheden en regie. Maar ook met andere specialistische partijen ten behoeve van kennis en kwaliteit zorg.

Deskundigheid

Deskundigheid vindt plaats door ons personeel met LVB-expertise die aansluit bij cliënt. We zetten de verschillende disciplines in ten behoeve van ontwikkeling en zorgplan client.

Verbinding

Verbinding vanuit coaching en nabijheid door teamleiders en orthopedagoog bij locaties/teams t.b.v. het werken met de (complexe) doelgroep.

Plezier

Plezier in het werken met en voor elkaar bij Freeway Zorg vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor medewerkers door middel van attenties en kaartjes, teamuitjes en bedrijfsborrels. En door het vieren van de feestdagen op onze dagbesteding en woonlocaties met onze bewoners.

Voorspelbaarheid

We werken aan voorspelbaarheid door het toepassen van dezelfde werkwijze en structuur, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Alle disciplines voelen zich verantwoordelijk voor acties en consequente opvolging.

Eigen regie en verantwoordelijkheid nemen van de cliënten staat bovenaan

Bij de opvang, ondersteuning en coaching van de cliënten wordt gewerkt vanuit de visie dat iedere cliënt recht heeft op toekomstperspectief.

De kleinschaligheid van de woningen en de 24 uur beschermd wonen maakt dat begeleiding flexibel en innovatief kan inspelen op de individuele situatie van de cliënten. Daarmee onderscheidt Freeway Zorg zich van andere instellingen.

Freeway Zorg streeft ernaar om hoogwaardige Zorg IN Natura (ZIN) woonvormen aan te bieden. Dit doen we door middel van persoonlijke begeleiding, coaching, ondersteuning en gesprekken door onze Orthopedagoog voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en diens persoonlijk begeleider.

Binnen Freeway Zorg is er doorgroeimogelijkheid op het gebied van wonen. Iedere nieuwe cliënt start op de reguliere woongroep waar hij of zij het beste past. En kan naar gelang van diens mogelijkheden en wensen doorstromen naar het voortraject ambulant wonen. Met als einddoel dat cliënt uitstroomt naar (een meer) zelfstandig woonvorm. Indien cliënt desgewenst nog ambulante begeleiding nodig heeft, zal hier invulling aangeven worden door een externe partij middels een warme overdracht.