Toelating- en uitsluitingsbeleid

Met het sluiten van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst verplicht Freeway Zorg (FWZ) zich tot het verlenen van kwalitatief verantwoorde zorg en diensten. Onderstaande toelatings- en uitsluitingscriteria worden mee genomen in het besluit om een zorg en dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.

TOELATINGCRITERIA:
– Cliënten hebben een (licht) verstandelijke beperking en daarnaast een eventuele comorbide DSM stoornis.
– Het zorgaanbod van FWZ moet afgestemd kunnen worden op aard en omvang van de zorgvraag van de cliënt. De kleinschalige woonvormen staan in de wijk, wat betekent dat het gedrag van cliënt niet zodanig externaliserend kan zijn dat buurtbewoners hier stelselmatig overlast door ervaren.
– Het is van belang dat cliënten onder begeleiding willen wonen en de aangeboden zorg accepteren.
– Voorwaarde is dat cliënten een geldige indicatie hebben waarbij de datum van herindicatie niet binnen een tijdsbestek van 6 maanden dient te liggen. De indicatie dient langdurig verblijf te bevatten met als grondslag een verstandelijke handicap (VG), BW of Jeugdwet.
– In geval van verslavingsproblematiek dient cliënt abstinent te zijn van alcohol en/of harddrugs en in behandeling te zijn bij de verslavingszorg. Voorwaarde is dat cliënt intrinsiek gemotiveerd is om abstinent te blijven en afspraken bij de verslavingszorg blijft nakomen.
– Onderliggende psychiatrische problematiek past binnen de functie ‘behandeling’. Van cliënten wordt verwacht dat zij instemmen met een voortzetting of start van een extern behandeltraject in overleg en afstemming met de orthopedagoog.
– Indien cliënten aantoonbaar onvoldoende sturing kunnen geven aan hun eigen leven (bijvoorbeeld hoge schulden) dan wordt de inzet van de daarvoor beschikbare rechtsmiddelen (mentoraat, bewindvoering, curatele) geadviseerd. Het zijn beschermende maatregelen die bedoeld zijn om de veiligheid op het gebied van communicatie, financiën, zelfbeschikking, persoonlijke integriteit en beïnvloedbaarheid te waarborgen. Wanneer cliënt en/of netwerk hier niet achter staat, maar Freeway Zorg van mening is dat de veiligheid van de cliënt in het gedrang komt, zullen zij zonder toestemming een verzoek doen bij de rechtbank.
– Aanmelding, kennismaking, intake en plaatsingsprocedure loopt via de orthopedagoog/intake coördinator van FWZ. Cliënten doorlopen dit proces alvorens zij geplaatst worden.

UITSLUITINGCRITERIA:
– Cliënten met een psychiatrische stoornis waarvan behandeling voorliggend is alvorens de cliënt voldoende stabiel is om binnen beschermd wonen geplaatst te kunnen worden.
– Cliënten met een psychiatrische stoornis waarvan het zorgaanbod van FWZ niet passend is.
– Cliënten met een ander soort indicatie dan de reguliere WLZ GGZ/(VG), Jeugd of WMO.
– Cliënten met ernstige meervoudige handicaps die intensieve lichamelijke verzorging c.q. verpleging behoeven.
– Cliënten die aantoonbaar deelnemen aan criminele activiteiten.
– Cliënten die aantoonbaar agressie vertonen richting begeleiding en/of medebewoners of anderszins gevaarlijk gedrag vertonen die de veiligheid van anderen in het geding kunnen brengen.
– Cliënten met verslavingsproblematiek die op dat moment nog niet abstinent zijn van alcohol en/of harddrugs en/of gokverslaving en/of niet in behandeling willen bij verslavingszorg.